Đăng kí nhận tin Rao vặt http://nhungnguoiban.org/ads/all?tid=All vi Thong tin viec lam 17/04/16 http://nhungnguoiban.org/node/4647 <div class="field field-type-text field-field-resum"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_66614"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_9049" lang="VI" style="color:rgb(51, 51, 51);font-size:10.5pt;">Tom tat: </span><br /> <span id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_65513" lang="VI" style="color:rgb(51, 51, 51);font-size:10.5pt;">-</span><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_65514">Tim nguoi trong tre o Antony. URGENT!</font><br /> <font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_66617">-</font><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_66618">Tim nguoi lam nail.</font></p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_18067"><font color="#cd232c" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_65505">From : doimattroi &lt;thuhien.nguyenthi@gmail.com&gt;</font></div> <p><a href="http://nhungnguoiban.org/node/4647" target="_blank">xem thêm</a></p> http://nhungnguoiban.org/node/4647#comments Việc làm Sun, 17 Apr 2016 21:25:36 +0000 nguyenhaiyen 4647 at http://nhungnguoiban.org Thong tin nha cua 17/04/16 http://nhungnguoiban.org/node/4646 <div class="field field-type-text field-field-resum"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_69943">Tom tat</p> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_78852"><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_67725">Studio cho thue - 2&rsquo; RERB Laplace </font><br /> <font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_67736">Phong cho thue o Bussy Saint Georges</font><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_71050">Ph&ograve;ng cho thu&ecirc; o Krelin Bicetre</font><br /> <font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_69959">Ph&ograve;ng 13m2 trong một căn hộ 47m2 cho thu&ecirc;, gan bến tramway Puteaux</font><br /> <font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_72167">Nha cho thue ligne 7 Le kremlin Bic&ecirc;tre tu 1/5</font><br /> <font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_73276"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_73277">Ph&ograve;ng cho thu&ecirc; tại Vitry-sur &ndash;Seine</span></font><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_73286">Nha gan Porte d&#39;Orl&eacute;ans cho thue.</font><br /> <font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_74400">Phong cho thue ngan va dai han. Porte de choisy</font><br /> <font face="Calibri" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_76629"><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_76631">Location Montpellier</font></font><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_78854">Cho thue nha RER B</font></p> <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_67731">&nbsp;</p> </div> </div> </div> <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_50821"> <div id="yui_3_16_0_ym19_1_1460925667579_50822"> </div></div><p><a href="http://nhungnguoiban.org/node/4646" target="_blank">xem thêm</a></p> http://nhungnguoiban.org/node/4646#comments Nhà cửa Sun, 17 Apr 2016 21:24:15 +0000 nguyenhaiyen 4646 at http://nhungnguoiban.org Thong tin viec lam 12/03/16 http://nhungnguoiban.org/node/4645 <div class="field field-type-text field-field-resum"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>TOM TAT<br /> -<font color="#70aced">Viec o cua hang an nhanh tim nguoi<br /> -Tim nguoi lam nail </font><br /> -<font color="#70aced" id="yiv4188771980yui_3_16_0_1_1457763703627_4941">TIEM NAILS VUNG 91TIM THO NHAN DAY NGHE CO LUONG </font></p> <div dir="ltr" id="yiv4188771980yui_3_16_0_1_1457763703627_3392">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="yiv4188771980msg-header" id="yiv4188771980yui_3_15_0_1_1457763626009_980"> <div id="yiv4188771980yui_3_15_0_1_1457763626009_979"> </div></div><p><a href="http://nhungnguoiban.org/node/4645" target="_blank">xem thêm</a></p> http://nhungnguoiban.org/node/4645#comments Việc làm Sat, 12 Mar 2016 07:09:22 +0000 nguyenhaiyen 4645 at http://nhungnguoiban.org Thong tin mua ban 12/03/16 http://nhungnguoiban.org/node/4644 <div class="field field-type-text field-field-resum"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Tom tat<br /> -<font color="#4c76a2">b&aacute;n convecteur Proline</font><br /> -<font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1457763703627_5341">May tinh xach tay ThinkPad Serie X</font></p> </div> </div> </div> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1457763703627_3045"><font color="#9d1811" id="yui_3_16_0_1_1457763703627_5250">From : phuong_thao_ha@yahoo.fr</font></p> <p><a href="http://nhungnguoiban.org/node/4644" target="_blank">xem thêm</a></p> http://nhungnguoiban.org/node/4644#comments Mua bán Sat, 12 Mar 2016 06:51:35 +0000 nguyenhaiyen 4644 at http://nhungnguoiban.org Thong tin nha cua 12/03/16 http://nhungnguoiban.org/node/4643 <div class="field field-type-text field-field-resum"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Tom tat :<br /> -<font color="#4c76a2">Nha F3 cho thue L&#39;Hay les Roses </font><br /> -<font color="#4c76a2" id="yui_3_16_0_1_1457763703627_5213">Ph&ograve;ng cho thu&ecirc; ở Torcy 77200 ,g&acirc;n Fac Marne La Vall&eacute;e</font><br /> -<font color="#4c76a2" id="yui_3_16_0_1_1457763703627_5162">Ph&ograve;ng trống ở q uận 14 Paris d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho sinh vi&ecirc;n Việt Nam thu&ecirc;</font>.<br /> -<font color="#4c76a2">cho thu&ecirc; lại nh&agrave; ở Bourg la Reine 92340 đến 22/5/2016 </font><br /> &nbsp;<font color="#70aced">-</font>can ho F2 o Bussy Saint Georges</p> </div> </div> </div> <div class="msg-header" id="yui_3_15_0_1_1457763626009_840"> <div id="yui_3_15_0_1_1457763626009_847"> </div></div><p><a href="http://nhungnguoiban.org/node/4643" target="_blank">xem thêm</a></p> http://nhungnguoiban.org/node/4643#comments Nhà cửa Sat, 12 Mar 2016 06:46:55 +0000 nguyenhaiyen 4643 at http://nhungnguoiban.org Thong tin viec lam 26/02/16 http://nhungnguoiban.org/node/4641 <div class="field field-type-text field-field-resum"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Tom tat<br /> <font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1456493665628_10913">T&igrave;m người phụ tr&ocirc;ng em b&eacute; v&agrave; l&agrave;m việc nh&agrave; (Bourg La Reine-Antony)</font><br /> <font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1456493665628_9808">TIM BAN NU TRONG EM BE - 92170 VANVES</font></p> </div> </div> </div> <div class="msg-header" id="yui_3_15_0_1_1456523471605_891"> <div id="yui_3_15_0_1_1456523471605_899"> <div class="author fleft fw-600" id="yui_3_15_0_1_1456523471605_898"> </div></div></div><p><a href="http://nhungnguoiban.org/node/4641" target="_blank">xem thêm</a></p> http://nhungnguoiban.org/node/4641#comments Việc làm Fri, 26 Feb 2016 22:03:50 +0000 nguyenhaiyen 4641 at http://nhungnguoiban.org Thong tin dich vu 20/02/16 http://nhungnguoiban.org/node/4640 <div class="field field-type-text field-field-resum"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>TOM TAT<br /> <font color="#4c76a2" id="yui_3_16_0_1_1455922814736_19776">nhận chuyển đồ Paris-H&agrave; Nội, Vinh, Đồng Hới</font></p> </div> </div> </div> <div class="msg-header" id="yui_3_15_0_1_1455966315874_923"> <div id="yui_3_15_0_1_1455966315874_922"> </div></div><p><a href="http://nhungnguoiban.org/node/4640" target="_blank">xem thêm</a></p> http://nhungnguoiban.org/node/4640#comments Dịch vụ Sat, 20 Feb 2016 11:45:40 +0000 nguyenhaiyen 4640 at http://nhungnguoiban.org Thong tin viec lam 20/02/16 http://nhungnguoiban.org/node/4639 <div class="field field-type-text field-field-resum"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>TOM TAT<br /> <font color="#4c76a2" id="yui_3_16_0_1_1455922814736_22007">cần tuyển nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng</font><br /> Cua Hang An nhanh Vietnam o Soulac sur Mer (Bordeaux) &nbsp;tim nguoi<br /> TIM BAN NU TRONG EM BE - 92170 VANVES</p> </div> </div> </div> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1455922814736_19595"><font color="#9d1811" id="yui_3_16_0_1_1455922814736_21989">From : Dem Huong <a class="ygrps-yiv-2145703128moz-txt-link-rfc2396E"</p> </a></font></p><p><a href="http://nhungnguoiban.org/node/4639" target="_blank">xem thêm</a></p> http://nhungnguoiban.org/node/4639#comments Việc làm Sat, 20 Feb 2016 11:44:31 +0000 nguyenhaiyen 4639 at http://nhungnguoiban.org Thong tin nha cua 20/02/16 http://nhungnguoiban.org/node/4638 <div class="field field-type-text field-field-resum"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>tom tat<br /> <font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1455922814736_19075">Ph&ograve;ng cho thu&ecirc; ở metro Odeon (Paris 75006)</font><br /> Cho thue phong gan RER le Bourget<br /> nh&agrave; cho thu&ecirc; ngắn hạn 2-5/2015 Bourg la Reine, 92340 <span id="yui_3_15_0_1_1455966315874_999">Ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</span><br /> PH&Ograve;NG CHO THU&Ecirc; TRONG APPARTEMENT F3 (52m2) Đ ầu th&aacute;ng 5 - 92500 RUEIL MALMAISON<br /> Nha cho thue du lich gan quan 13<br /> <font id="ygrps-yiv-1837805853yiv8283433530yui_3_16_0_1_1441332564844_2315" size="3"><span id="ygrps-yiv-1837805853yiv8283433530yui_3_16_0_1_1441332564844_2316"><span id="ygrps-yiv-1837805853yui_3_16_0_1_1455571888345_3636">Phong cho thue o Antony limite Bourg la Reine/Sceaux - 5&#39; RER B Parc de Sceaux</span></span></font></p> </div> </div> </div> <p id="yui_3_16_0_1_1455922814736_19111"><font color="#cd232c" id="yui_3_16_0_1_1455922814736_19112">From: <a href="mailto:rosenhung@yahoo.com">rosenhung@yahoo.com</a> &lt;rosenhung@yahoo.com&gt;</font></p> <p><a href="http://nhungnguoiban.org/node/4638" target="_blank">xem thêm</a></p> http://nhungnguoiban.org/node/4638#comments Nhà cửa Sat, 20 Feb 2016 11:42:54 +0000 nguyenhaiyen 4638 at http://nhungnguoiban.org Thong tin nha cua 10/01/16 http://nhungnguoiban.org/node/4637 <div class="field field-type-text field-field-resum"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24877"><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24682"><span id="yui_3_15_0_1_1452382066911_922">Tom tat</span></font></p> <p data-setdir="false" dir="ltr"><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24682"><span id="yui_3_15_0_1_1452382066911_922">Cho thu&ecirc; 1 căn hộ 36 m&sup2; ở Fresnes</span></font></p> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24716"><font face="Arial" id="yui_3_15_0_1_1452382066911_994" size="2"><font face="Arial" id="yui_3_15_0_1_1452382066911_992" size="2"><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24705">Cho thu&ecirc;&nbsp;studio neuf (2013 ) de 34 m&sup2; &agrave; 3 mn du RER B croix de Berny ( Antony) </font></font></font></p> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24756"><font face="Arial" id="yui_3_15_0_1_1452382066911_994" size="2"><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24729">Phong cho thue Noisy le Grand</font></font></p> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24776"><font face="Arial" id="yui_3_15_0_1_1452382066911_994" size="2"><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24572">PHONG CHO THUE ZONE 2 METRO 7 LA COURNEUVE</font></font></p> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24860"><font face="Arial" id="yui_3_15_0_1_1452382066911_994" size="2"><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24548">Cho thue phong <font face="Arial" id="yui_3_15_0_1_1452382066911_994" size="2">khu vuc la d&eacute;fense</font></font></font></p> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24809"><font face="Arial" id="yui_3_15_0_1_1452382066911_994" size="2"><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24819">Ph&ograve;ng cho thu&ecirc; &ndash; M&eacute;tro 7 Villejuif Louis Aragon</font></font><br /> <font face="Arial" id="yui_3_15_0_1_1452382066911_994" size="2"><font color="#70aced" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24799">Ph&ograve;ng cho thu&ecirc; RER Noisy-Champs</font></font></p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_23744">&nbsp;</p> <p data-setdir="false" dir="ltr" id="yui_3_16_0_1_1452180706436_24713">&nbsp;</p> <p><a href="http://nhungnguoiban.org/node/4637" target="_blank">xem thêm</a></p> http://nhungnguoiban.org/node/4637#comments Nhà cửa Sat, 09 Jan 2016 23:47:42 +0000 nguyenhaiyen 4637 at http://nhungnguoiban.org