Phương pháp khai thác soạn thảo trong nghiên cứu khoa học