Liên hệ/Đăng tin

  • Để đăng tin lên website:

nnb@yahoogroups.com
hoặc banlienlac@hotmail.com (nếu bạn không tham gia mailiing list nnb@yahoogroups.com)

  • Báo lỗi kỹ thuật hoặc các vấn đề gặp phải khi tạo tài khoản, đăng nhập...:

admin@nhungnguoiban.org

  • Các vấn đề khác:

banlienlac@hotmail.com

Chú ý: tất cả các email không đúng mục đích (ví dụ: email đăng tin rao vặt gửi về admin@) sẽ không được xử lí.